NULA inkubaatoris osales 2017. aastal kuus põnevat ühiskondlikku algatust, kes kuue kuu jooksul oma tegevusmudelit arendasid.


Asendusõpetajate süsteem
Teibi Torm, Priit Jõe, Maris Viires, Jüri Käosaar
Asendusõpetajate süsteemiga luuakse veebipõhine, üle-eestiline asendusõpetajate vahendussüsteem ja koolitusprogramm, mis aitab kiirelt õpetaja ainetunnid üle võtta – et koolijuhid saaksid lihtsalt tagada asendustundide kvaliteedi. 

facebook.com/Asendusopetajad
teibitorm@gmail.com

Alustavat õpetajat toetav kool
Triin Noorkõiv, Laura Komp, Kristjan Lepp, Leelo Valgma
Hea alguse meeskonna soov on kujundada Eestis alustavate õpetajate toetamiseks vajalikud võrgustikud, kompetentsid, teenused ja nende pakkumine, mis on õpetajatöö alguses kõige kriitilisemad.

www.alustavatõpetajattoetavkool.ee

facebook.com/alustavatopetajattoetavkool
triin.noorkoiv@gmail.com

Spinner praktikaprogramm 
Evelyn Sepp, Jana Pavlenkova, Darja Saar, Anton Ossipovski
Spinner on tööpraktika programm, millega soovitakse tutvustada keskkoolinoortele Eesti idufirmade ja teiste uuendusmeelsete tehnoloogiaettevõtete töökultuuri ja väljakutseid. Programmi eesmärk on pakkuda läbi praktika lühiajalist töötamis- ja õppimisvõimalust ettevõtetes ja anda seeläbi inspiratsiooni, eeskujusid ja kontakte, mida rakendada hiljem ka oma kodukohas. Esimene pilootprogramm on suunatud esmalt Ida-Virumaalt pärit muukeelsetele nooretele.

sepp.evelyn@gmail.com

Liikumisretsept 
Eeva-Liisa Sibul, Eda Vallimäe
Liikumisretsepti meeskonna soov on ühendada esmatasandi meditsiin ja fitness-sektor. Idee tuumaks on terviseedendusprogramm, mis baseerub sarnastel välismaa praktikatel, luues rohkem võimalusi krooniliste haigustega inimestele sobivateks treeninguteks. Olulisteks uuendusteks oleks (pere)arsti poolt välja kirjutatava liikumisretsepti laiem juurutamine, liikumisnõustamine ning partnerasutuste (spordiklubide) võrgustiku välja arendamine.

 http://liikumisretsept.ee
eeva-liisa.sibul@kliinikum.ee

Käpp & Käsi vangide treeningprogramm 
Minna Sild, Sandra Liiv, Helis Karp, Mariliis Tilk
Käpp & Käsi viib omavahel kokku varjupaiga koerad ja vangid. Loome vangidele treeningprogrammi, mille käigus nad omandavad baasoskused koerte sotsialiseerimiseks ja kuulekustreenimiseks. Iga kinnipeetav, kes programmis osaleb, saab treenimiseks varjupaiga koera, kellega paari kuu vältel igapäevaselt tegeleda. Koerad omandavad käitumisoskused, mis suurendavad nende kodustamise võimalusi. Kinnipeetavad saavad läbi koolitusprogrammi võimaluse leida mõtestatud tegevust vanglas viibides ja positiivse sotsialiseerumiskogemuse koertega suheldes.

minnasild@gmail.com

Mure Pooleks - vaimse tervise teemalised vestlusgrupid noortele
Diana Vähi, Karen-Pauliin Konks, Sandra Volmer
Mure pooleks meeskond arendab sotsiaalvaldkonna tudengite poolt juhitud vaimse tervise teemalisi vestlusgruppe noortele vanuses 15-26. Gruppides on kuni kaheksa liiget ja programm kestab 8-12 nädalat ning on suunatud praktiliste toimetulekuoskuste arendamisele, sotsiaalsele õppimisele ja ühiste kogemuste jagamisele.

murepooleks.ee

www.facebook.com/murepooleks

dianavahi1@gmail.com